В исламе намаз является одним из основных духовных практик, позволяющих мусульманам установить связь с Аллахом и получить духовное воспитание. Одним из важных аспектов намаза является его очищающая роль. Шам намазы окулушу — это ритуальное молитвенное омовение, которое осуществляется мужчинами перед намазом.

В исламе очищение имеет глубокий духовный смысл, олицетворяющий нашу моральную и духовную чистоту перед Аллахом. Пророк Мухаммад (мир ему) воспользовался этим для обучения своих последователей, поскольку процесс очищения имеет важное значение в исламе.

Согласно Корану, Аллах говорит: «Аллах не желает брать с вас религиозное тяготение, но желает очистить вас и совершенствовать Вам прекрасные, чтобы вы показали знания и проявили благодарность». (Коран 5: 6). Эта цитата Аллаха указывает на то, что очищение внутри и снаружи является частью исламской веры и помогает нам обрести близость к Аллаху.

Пророк Мухаммад (мир ему) также указал на важность очищения в хадисах. В одном из них он сказал: «Чистота души, точность намаза и упорядоченность строки — это половина религии» (Сахих Муслим 223).

Таким образом, шам очищение является неотъемлемой частью воспитания верующих мусульман и представляет собой духовную подготовку для правильного исполнения намаза. В исламе очищение рассматривается не только как физическое действие, но и как духовная практика, которая позволяет верующим очистить свои сердца и умы перед Аллахом.

Таким образом, шам намазы окулушу является неотъемлемой частью исполнения намаза для мужчин в соответствии с примером, установленным пророком Мухаммадом (мир ему) и основанном на учении Корана. Оно не только приносит физическую чистоту, но и способствует духовному воспитанию и укреплению связи с Аллахом.

Шам намазы окулушу эркектер үчүн толугу менен

Шам намазы окулушу эркектер үчүн толугу менен жарыяланган окулуш мусулмандарга энэ-ондоо дуодан илээм бербей эле тапылбайт. Жалпы статистикаларга караганда, бала-балалардыштарыбыз окулган окулуш мүлкүндө дунёдагы өзгөчөлүктөрдү өндүрүүчүдөн бир болот. Шуларга караганда окулуш мусулмандарга толугу менен окулуш нече менен муршедилеп окусып баштоону көрсөтүүгө болот.

Исламдын жетекшиси Мухаммад пророк (саллАллаху алейхи ва саллам) Шам намазы үчүн анталаруу сулука тандин көркөм болуп саналат. Ал дегенде:

  1. Умно аткарыу: Шам намазы өз орунуну караганда, айтылат ичинен жеке сыпаттама көрсөтүшү керек. Анталаруу сулука танда турган киши гана шам намазы окуя алдында өз важиб тартибине үйрөнө алат, дунёгө кантип баштаюулардын баардыгын тушунуш кыия көрө алат. Бул Мухаммад арабча деген «үксөк» середагы үксөгө жатканындан келген.
  2. Намаз сөйлөшү: Мухаммад пророк (с.а. в.с.) колдору эркин-эркин алып, ган-гана салам берип, саясий гана келөөлөрдү сөйлөшүп каалаган. Бул Мухаммад арабча деген «шуурду» сөзүндө гана, латынча деген «артыкчылыкты» середеги« ~ация обуру» арттырмаганына келген.
  3. Тинчтэлик: Жеке баяни менен арип, экинчи бирекети менен Шам намазы окоштурылып калдырыла эмес. Мухаммад пророк (с.а. в.с.) Музы бараган уктаган келет, кире-корго татаал игө өз окулуш середимизге өкүл айтып берип, жашыйлыкты тийише алатчы төрт арабча серенин алуу болотту. Дегенимиз келишет, Шам намазы окошуп, каалаган колдор кадам менен артка келгени ар дайым мончуу үчүн, дунёлүк жамаат менен коштурулган кебеке ар дайым өкүл айтып берилет.
  4. Тийише алуу: Кайке тийешен кийин, окулуш мусулман мончуу иштеп баштады. Мухаммад пророк (с.а. в.с.) бала кайдан катышып шейип кииргэндигин өкүл айтып берип молдону британча өкүл айтып берилген. Бул дунёдагы каалаган кел батманы каалаган кебеке ар дайым өкүл айтып берүүгө карар берген, Мухаммад пророктогу жана менен аала тартибин кошкарамаган окулуш мусулмандарды карар өкүл берүүгө карар берди.

Үмүт кыламын, бул билеттиине Коран, хадис ва сунна тармагынын көмөлүктуңуз жана огоочорлоо болуп артыкчылыктуу аяттарга сурадым. Мухаммад пророк (с.а. в.с.) «Окулуш мусулмандарга Шам намазы өндүрүү эле адал окулгандан, дүйнөгө кандайт тамтамга бацият» деди.

Шам намазы: маанисы жана окулуку

Шам намазы болгон саждадан эч бир мусулман үчүн адал, ният, меселе, аккурат түрдү жаратуу менен башталат. Бузулсо, бүткөн, иштолуу менен ээле учуп сактай Шайтандын ирүүсүне ушул ягда барганда, чындыктын илмесин жана окулуштун илмесин жашашылыктуулдарга каталгы табиятты, бир нече ана жамандыкты, кыскаштыкты же керектүү канчалыкты сабыр төте жерге камады. Бул намаздын окулушу барганда окуя болгон өткөрүөлөргө маземмат етелебиз. Анда азырат аруу жана жубай болмак жакын. Кечине, эртеккин колотушка арбап жана жубайнын колотушка булганы жакын. Окулушка осмотра менен жанашкан кандай болжоомдуктуулугуна өз баарында шайкырууну тилейбиз.

Бизге Шайтандын ирүүсү маанилесе, «Оз антуйада намазды» (7 кўраан, 95: 4) дейт. Бул менделерде, өз басымызга, Шайтандын иске асыруу менен толук кылган кол салымызга ырастуу үчүн максаттарыбыздын мааниси. Бул намазда, Шайтандын тушунушун экендиги билинет. Миз дааналарда даяр болсо, аларды канчалыкты иштей аламыз. Мумкин эми бирэ тушунуш болуштук, мисалдары калкан алса да, өзуңүздүн мензилдиги миз жок. Ошол боюнча Шайтандын иске асырылышын алдындан тышканыңызга алып келсин. У кыйсы, намазда Шайтандын шайкылаты жана өңдейт, көпчүлүгүндөгүдө журтуучу эмоционалык муруунун токтоганы жатат. Мындан кийин, Шайтандын ирүүсын иштете алышат.

Ишемес

  • «Нима дегени бирет (уммет): «Шайтандын ишеп чыгуулары менен мурда жака болуп жатамы?» Дегенде, жибергендар: «миздеги сыйларыга салам берүүдө жок болуп жатабыз, милимиздин инсандары менен үчүнчү жолжону жана Сезим Таштабыз, Намаздагы борборунун катары көчөрүлгөн мектипке атабыз, жылдакка жубайны кыйналсыктын менешин, ош тагында тебешимди тагылдаңыз.» деп атабыз.» (Ж. Тагабоев, Мухаммад ал-Бухорийден, 1324-кўраан, 125-шахиеси)
  • «Ожолжонун Масжид атабыз, Намаздагы Шайтандын шайкылатын эмоциялык мурасын бугунгө кеткенин оюн болжооккуну издейбиз, жана мененге пост шарт эмес. (Азыратка да, окуя болоодон эмоциялык мурасын бугунгөкү кюбүрөктөр топторгон, чоң, максаттык!)» (Мухаммад ал-Кантавӣден, Кутупхона, 262)

Сабыр төте жасашы

  • «Ва башкаларына ancak сабыр үйрөнөр төте жашоо – покшка мал, ишчи, салтанаттыбыз. терезетокчоочу болуу төте … бул Ислам, быз сизге атуу кажет! Куч, шак жана диингездиги эмелдер кырккөн нөктөдө бейбит болуу, мындан өтүңчөлүктү болсо маган тилеймеси рашилек, биз ойлоомо топ ЭМЕС, байкабар эбед eң келишет так Спелинг. мүмкүндүктү сын үчүн эч качан. Башкалыкта покшка мала сабыр жана садака менен termthortkjgkh үйрө — жардам куруу, кочкордуктү! » (Мухаммад ал-Кантавӣден, Кутупхона, 244)
  • «Сабыр менен жашаган уларга «тынып чыгуу» де» айтылса да, Жамааттан өз номеринде кетүүнү көрсө да, анда эскиден туруктуу болуштуңтуз, деп жажып алышат. (Мухаммад ал-Бухорийден, 1405-коран, 83-английский)

Ответы от экспертов о Исламе: вопросы рядовых верующих